Algemene verkoopsvoorwaarden
 

Algemene verkoopsvoorwaarden

VOORAFGAAND

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en koop-verkoop via de site www.buroplace.be, aangeboden en beheerd door SUPERIUS BV  // BE 0450.689.912, met zetel te POTHOEKSTRAAT 49 B7, 2060 Antwerpen.

U als koper zal steeds de kans krijgen om de gedane bestelling na te lezen alvorens deze te bevestigen.  De klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het ondertekenen van een offerte of het plaatsen van een bestelling. 

 

1. OVEREENKOMST

 

1.1. Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in en hierdoor bevestigt u onherroepelijk en zonder voorbehoud tevens (a) deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, (b) de Disclaimer én (c) het Privacy beleid te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

 

1.2. In geval van wijzigingen in deze documenten, zal SUPERIUS BV op uw verzoek een gearchiveerd exemplaar van oudere versies ter beschikking stellen, gedurende één jaar na de wijziging.

 

1.3. SUPERIUS BV behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingeval er bij het aanbod een evidente missing is gebeurd omtrent de prijszetting of randvoorwaarden, en ook ingeval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.

 

2. LEVERING

 

2.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor bureaumodus.be de levering voorziet. SUPERIUS BV streeft een zo snel mogelijke levering na. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 

2.2. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.  Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen

 

2.3. SUPERIUS BV is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

 

2.4. Koper is verplicht de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft af te nemen op het moment van levering c.q. bezorging;

 

2.5. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SUPERIUS BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden nadat zij de zaken af had moeten nemen de zaken afneemt, is SUPERIUS BV gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is SUPERIUS BV gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die SUPERIUS BV  bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper;

 

2.6.. Best controleert u de bestelling bij ontvangst en aanvaardt u geen verpakking die beschadigd is.  Indien een verpakking beschadigd is wordt u aangeraden om via het e-mailadres: buroplaceprojects@gmail.com een foto door te mailen van het beschadigde product. Hou in zo’n geval ook de postverpakking bij.

 

3. HERROEPINGSRECHT

 

3.1. U als Koper heeft het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Gereserveerde en/of speciaal voor de Klant opgebouwde goederen worden uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Bestellingen die niet geplaatst worden via de website worden automatisch beschouwd als gereserveerde goederen.

 

3.2. De Koper dient bij uitoefening van het herroepingsrecht, contact op te nemen via buroplaceprojects@gmail.com binnen de 14 kalenderdagen. Het product wordt op kosten van de Koper door SUPERIUS BV opgehaald in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd. 

 

3.3. SUPERIUS BV verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald. Bij niet-correcte terugname conform het voorgaande zal SUPERIUS BV niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen ophalen bij SUPERIUS BV of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden uitsluitend gedragen door de Koper.

 

4. EIGENDOM-RISICO

 

4.1. SUPERIUS BV blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling ervan.  Het risico met betrekking tot de producten gaat daarentegen over op het ogenblik van de verkoop.

 

4.2. SUPERIUS BV heeft voor de producten die het onder zich houdt een retentierecht jegens eenieder die afgifte hiervan verlangt en deze producten strekken voorts tot onderpand ten behoeve van SUPERIUS BV voor alle vorderingen op de Koper.

 

4.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden of koper wordt failliet verklaard of surseance van betaling wordt verleend, is koper verplicht SUPERIUS BV zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

 

5. GEEN INRUILING

 

5.1. Gekochte, producten worden niet ingeruild of teruggenomen en mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van SUPERIUS BV worden teruggezonden of geruild, met uitzondering voor het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel 3.1.

 

6. PRIJS EN BETALING

 

6.1. De prijzen bij de producten zijn inclusief BTW, maar exclusief andere kosten, zoals transport. Zulke kosten worden afzonderlijk bij de bestelling vermeld. Bij een bestelling onder de 500 euro wordt 30 euro in rekening gebracht van de Koper voor leveringen in België en Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Voor leveringen buiten België en Nederland transportkosten op aanvraag via buroplaceprojects@gmail.com

 

6.2. De overeenkomst is gesloten aan de op de opgegeven totaalprijs en de voorziene betalingswijze.

 

6.3. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

 

6.4. Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

 

6.5. SUPERIUS BV  mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering 2 maanden zijn verstreken en een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden; 

 

6.6. SUPERIUS BV is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatie-correctie;

 

6.7. SUPERIUS BV is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden door SUPERIUS BV gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd door koper zijn geretourneerd;

 

6.8. De facturen van SUPERIUS BV zijn betaalbaar op het ogenblik van het invoeren van de bestelling op de webshop van SUPERIUS BV.  De Koper ontvangt een pro forma factuur na de betaling.  

 

6.9. Voor projecten die buiten de webshop om door de koper besteld worden, geschiedt de betaling contant of via overschrijving op de bankrekening van SUPERIUS BV, zoals vermeld op de Factuur dan wel middels een vooruitbetaling, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum op een door SUPERIUS BV aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Betaling per cheque is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;  

 

7. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING

 

7.1. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim.  Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% op jaarbasis en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro;

 

7.2. SUPERIUS BV  behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.  Ten laste van de Koper komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten vaan welke aard dan ook, die SUPERIUS BV als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de kopert heeft moeten maken.

 

7.3. Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan SUPERIUS BV, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per e-mail. SUPERIUS BV  neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Koper door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Koper zal ter zake geen vordering op SUPERIUS BV hebben.

 

7.4. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, aanvraag of toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van SUPERIUS BV op koper onmiddellijk opeisbaar;

 

7.5. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

 

8. KLACHTEN, KLACHTTERMIJN

 

8.1. SUPERIUS BV garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de aan de Koper verstrekte specificaties en eigenschappen.

 

8.2. De Koper stelt SUPERIUS BV binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de goederen, op de hoogte van een klacht. Door contact op te nemen via mail, buroplaceprojects@gmail.com

 

8.3. Elk protest van een factuur dient met een aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.  De Koper moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren.

 

8.4. Gebrek aan protest binnen de termijn van 7 kalenderdagen zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan. Eerder onvoorwaardelijke betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

 

8.5. De navolgende situaties kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht: - afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; - natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in hout; - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

 

8.6. Indien een klacht gegrond is, zal SUPERIUS BV  het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. SUPERIUS BV is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

 

9. ANNULERING

 

9.1. Indien koper, nadat een overeenkomst met SUPERIUS BV tot stand is gekomen en voordat SUPERIUS BV aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 20% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, steeds met een minimum van 250 EUR;

 

9.2. SUPERIUS BV behoudt evenwel te allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

 

9.3. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

 

9.4. Zaken die niet direct na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden, worden automatisch in backorder gezet. Indien deze zaken niet binnen twee maanden na de overeengekomen leverdatum leverbaar zijn, ontvangt koper van SUPERIUS BV uiterlijk 3 weken na ontvangst van de bestelling het sluiten van de overeenkomst hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds het artikel aan SUPERIUS BV heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorggedragen.

 

9.5. In het kader van de consumentenwetgeving heeft de Klant die onder het toepassingsgebied van de consumentenwetgeving valt een wettelijk voorzien retourrecht, zoals beschreven onder artikel 3.1. van deze voorwaarden. Dit artikel moet daar samen mee gelezen worden

 

10. GARANTIE

 

10.1. Met betrekking tot fabricagefouten verleent SUPERIUS BV, een en ander ter beoordeling van de fabrikant, aan de koper, met betrekking tot nieuw meubilair: - 100% garantie, binnen 2 jaar na levering aan de koper. De wettelijke regeling vindt zijn oorsprong in een Europese richtlijn van 1999 (1999/44/EG). Die werd omgezet in Belgische wetgeving (wet van 1 september 2004) en is opgenomen in het burgerlijk wetboek (art. 1649bis-1649octies).

 

10.2. Deze garantie is beperkt tot: - fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer; - leveringen aan kopers binnen de EU; - de garantie die door de fabrikant wordt gegeven; - tot herstel of vervanging van de zaak.

 

10.3. Deze garantie vervalt: - bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde; - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing; - bij niet naleving van de gebruiksaanwijzingen; - bij slecht onderhoud.

 

10.4. In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

 

10.5. Op tweedehandse zaken wordt geen garantie gegeven;

 

10.6. De fabrikant zal een garantieclaim beoordelen. Wanneer de fabrikant een garantieclaim afwijst is SUPERIUS BV daaraan gehouden en is SUPERIUS BV niets aan koper verschuldigd, tenzij SUPERIUS BV anders met koper overeenkomt;

 

10.7. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1. De totale aansprakelijkheid van SUPERIUS BV wordt te allen tijde beperkt tot vijftig (50)% van de factuurwaarde van het betreffende product en per schadegeval, tenzij in geval van bedrog, intentionele fout of grove schuld.

 

11.2. SUPERIUS BV zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor overmacht (zoals problemen bij de fabrikant), voor defecten of schade veroorzaakt door normale slijtage, opzettelijke of onopzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, niet-zorgvuldig gebruik of gebruik voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.

 

11.3. SUPERIUS BV  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 

11.4. SUPERIUS BV is nimmer aansprakelijk voor de samenstelling van de verkochte zaken;

 

11.5. Koper vrijwaart SUPERIUS BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

 

11.6. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is SUPERIUS BV nimmer aansprakelijk;

 

11.7. SUPERIUS BV is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of bij wet verboden stoffen op of in het geleverde indien zij hiervan niet op de hoogte was ten tijde van de levering;

 

11.8. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is SUPERIUS BV nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij SUPERIUS BV  bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij SUPERIUS BV steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

 

11.9. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper SUPERIUS BV niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

 

11.10.Voor zover SUPERIUS BV voor de levering van de goederen afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen of leveranciers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun licht(st)e, herhaaldelijke fout, dan wel het niet-uitvoeren van een van de voornaamste verbintenissen wegens overmacht in hoofde van deze hulppersoon of leverancier. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden.

 

11.11. De koper is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens voor de webshop. SUPERIUS BV gaat er immers van uit dat de handelingen die worden gesteld met een account van een welbepaalde koper handelingen zijn dewelke door de betrokken koper zelf worden verricht. SUPERIUS BV treft dan ook geen aansprakelijkheid, en is er niet toe gehouden om eventuele schadegevallen te vergoeden, ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende koper zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam, diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de koper

 

11.12. SUPERIUS BV garandeert niet dat de online-webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is voor de koper.

 

11.13. SUPERIUS BV is niet aansprakelijk voor schade dewelke voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de online-webshop door derden.

 

 11.14. Eventuele verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en/of online-webshops houdt geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites en/of online-webshops, en dit onder meer voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid en het virusvrij zijn van de websites en/of online-webshops. Aangezien dergelijke websites en/of online-webshops niet onder controle van SUPERIUS BV staan, draagt SUPERIUS BV geen verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites en/of online-webshops. Dergelijk gebruik gebeurt volledig op eigen risico van de koper.

11.15. Voor wat de beveiliging van de gegevens betreft, neemt SUPERIUS BV alle zorg in acht dewelke redelijkerwijze van haar kan worden verwacht, zonder hierbij evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan.

12. OVERMACHT

12.1. Ingeval SUPERIUS BVde overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover SUPERIUS BV geen controle heeft, geeft dit de Koper geen recht op schadevergoeding lastens SUPERIUS BV, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens SUPERIUS BV.

12.2. Ingeval SUPERIUS BV de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover SUPERIUS BV geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Kopert verschuldigd te zijn.

13. AUTEURSRECHTEN

13.1. SUPERIUS BV behoudt de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SUPERIUS BV uitgewerkte ideeën, de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, digitale downloads, teksten en software. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de klant.

SUPERIUS BV verleent aan de klant bij het gebruik van de webshop een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van de online-webshop gebruik te maken.

Het is de klant verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SUPERIUS BV enige software van of verbonden aan de online-webshop te de compileren.

Het is de klant ten strengste verboden om de foto’s en andere door intellectuele rechten (van SUPERIUS BV of derden) beschermde elementen die op de website of webshop worden vermeld na te maken, aan te wenden voor eigen gebruik of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming hierover vanwege SUPERIUS BV.

13.3. Indien de klant een inbreuk pleegt op bovenstaande clausules aangaande de intellectuele eigendomsrechten, is SUPERIUS BV gerechtigd op een schadevergoeding van 2.000,00 EUR, dewelke vermeerderd dient te worden met 500,00 EUR per dag zolang de inbreuk duurt, behoudens indien SUPERIUS BVkan aantonen dat de werkelijk geleden schade groter is.

14. AUTHENTIEKE VERSIE

14.1. Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

15. GESCHILLEN

15.1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SUPERIUS BV  is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft SUPERIUS BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16. PRIVACY

16.1. SUPERIUS BV verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. SUPERIUS BV behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de toepasselijke GDPR-regelgeving heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hierbij verwijzen we naar ons privacy beleid.

 

17. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN WEBSHOP

 

17.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de terbeschikkingstelling van de online-webshop, de gebruik name hiervan en de uitvoering van de bestelling een inspanningsverbintenis uitmaken. Geringe wijzigingen aan de online-webshop, dewelke geen afbreuk doen aan de kwaliteit ervan, zijn toegestaan.

 

17.2. SUPERIUS BV ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt SUPERIUS BV dit onverwijld aan de koper en behoudt SUPERIUS BVzich het recht voor af te zien van uitvoering van de bestelling mits restitutie van het reeds betaalde. SUPERIUS BV is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de online-webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting.

17.3.Tijdens het gebruik van de online-webshop kan de koper een account aanmaken volgens de daartoe aangegeven wijze. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens dewelke hij/zij verstrekt voor het aanmaken van het account en  voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die de koper tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van SUPERIUS BV;

17.4. De koper erkent het belang van het aanleveren van de nodige gegevens daar deze noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een account op de online-webshop en SUPERIUS BV diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de koper aan te leveren gegevens wordt onder meer, doch niet beperkt, verstaan: naam, voornaam, (leverings-)adres, e-mail, betalingsgegevens.

17.5. De koper is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde diens gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord SUPERIUS BV mag er bijgevolg van uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de online-webshop. Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dit per kerende aan SUPERIUS BV melden.

 

17.6. De koper verbindt er zich toe om de online-webshop naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen. De koper dient dan ook bij het gebruik van de online-webshop de Belgische en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.

 

17.7.SUPERIUS BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de online-webshop SUPERIUS BV is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de koper, de inhoud en het functioneren van de online-webshop te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is.

De koper dient over een adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Indien de systemen van BureauModus BV of van haar andere klanten schade zouden lijden door uitwisseling van virussen of andere schadelijke bestanden door toedoen van de koper, is de deze laatste hiervoor integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van SUPERIUS BV. De klant vrijwaart SUPERIUS BVin hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die hierdoor schade (beweren) geleden (te) hebben.

SUPERIUS BV heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de klant de toegang tot de online-webshop te ontzeggen en/of het account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de klant zich op generlei wijze houdt aan onderhavige algemene voorwaarden.

17. SLOTVOORWAARDEN

17.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

17.2. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

Betaalmogelijkheden

Buroplace draagt de betrouwbaarheid van het online bestel- en afrekenproces hoog in het vaandel.

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, word je, indien je kiest voor Bancontact, MasterCard, Ideal of Visa doorgeleid naar de beveiligde betaalomgeving van WiX. 

Buroplace heeft geen inzicht in jouw bank- en creditcardgegevens en alle transacties worden gecodeerd en versleuteld over het internet verstuurd. Mollie maakt hiervoor gebruik van zeer geavanceerde technologieën zodat je privacy voor 100% gewaarborgd is. 

Retourneren

U als Koper heeft het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Gereserveerde en/of speciaal voor de Klant opgebouwde goederen worden uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Bestellingen die niet geplaatst worden via de website worden automatisch beschouwd als gereserveerde goederen.

U dient contact op te nemen

 

via buroplaceprojects@gmail.com  binnen de 14 kalenderdagen.

Het product wordt op kosten van de Koper door Buroplace opgehaald in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd. 

SUPERIUS BV verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald. Bij niet-correcte terugname conform het voorgaande zal SUPERIUS BV niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen ophalen bij SUPERIUS BV of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper.

 

DRAAGWIJDTE PRIVACYBELEID

DRAAGWIJDTE PRIVACYBELEID

1. CONTRACTUELE RELATIES

Huidig privacybeleid is van toepassing op de contractuele relatie tussen SUPERIUS BV en de klant of betrokkene en geldt gedurende de gehele duur van de overeenkomst. Afwijkingen van het privacybeleid zijn in geval van een contractuele relatie tussen de klant en SUPERIUS BV enkel toelaatbaar indien ingegeven door wettelijke vereisten, dan wel na al dan niet impliciete toestemming van beide partijen. Wezenlijke wijzigingen zullen uitdrukkelijk worden medegedeeld op de website.

2. WEBSITE

Door het consulteren van de website van SUPERIUS BV (www.buroplace.be) en/of door gebruik te maken van het contactformulier, erkent de betrokkene kennis te hebben genomen van het privacybeleid en verklaart zich akkoord met het feit dat SUPERIUS BV gebruik kan en mag maken van de verzamelde Persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van het verzoek waarvoor de gegevens werden verschaft (art. 6.1.a en 6.1.b AVG).

SUPERIUS BV waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de op de website vervatte informatie, noch van de inhoud van websites van derden waar naar doorverwezen wordt.

DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

SUPERIUS BV garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. SUPERIUS BV ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

In het kader van de goederen die door SUPERIUS BV  te koop aangeboden worden, bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de voornaam, naam, mailadres, en telefoonnummer, alsmede elke andere persoonlijke informatie die de klant of betrokkene  zelf verkiest mede te delen in diens vraag om inlichtingen of dienstverlening. Bij een bezoek aan de website worden geen gegevens verwerkt die onder een bijzondere categorie van persoonsgegevens vallen en als gevoelig aangemerkt kunnen worden.

SUPERIUS BV bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel hetgeen op grond van wettelijke plichtplegingen vereist is.

VERWERKINGSGROND

Door aankopen te doen bij de website van SUPERIUS BV, door het bezoeken van de website of het invullen van het contactformulier op de website en het hierbij overmaken van persoonsgegevens erkent en aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden (art. 6.1.b) AVG). De klant en/of de bezoeker blijft evenwel eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens.

Voor de persoonsgegevens die SUPERIUS BV als verantwoordelijke ontvangt vanwege de klant en die worden aangewend voor marketingdoeleinden en klantenbeheer, valt SUPERIUS BV terug op de wettelijke grondslagen van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en van het gerechtvaardigd belang bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is van SUPERIUS BV als gevolg van het plaatsen van een opdracht (art. 6.1.b) en f) AVG).

Voor de persoonsgegevens die SUPERIUS BV ontvangt als verantwoordelijke vanwege een lead wordt er beroep gedaan op de expliciete toestemming van de lead (art. 6.1.a) AVG).

De klant in diens hoedanigheid als betrokkene beschikt ten allen tijden over de mogelijkheid tot het wijzigen of om de gegeven toestemming terug in te trekken, in zoverre de verwerking hiervan louter gebaseerd is op diens toestemming en er door SUPERIUS BV geen andere rechtsgrond ingeroepen kan worden die de verdere verwerking van de persoonsgegevens kan rechtsvaardigen.

Betaalmogelijkheden

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL